Zasady i procedury zawierania umów

  • Dla każdej osoby, z którą planowane jest zawarcie umowy, należy złożyć odrębny wniosek.
  • W celu uniknięcia zawierania umów z datą wsteczną, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, zanim dzieło czy zlecenie będzie wykonywane. Zawarcie umowy przed wykonaniem jej przedmiotu jest konieczne w przypadku umów zlecenia, ze względu na obowiązek zgłoszenia tych umów do ZUS.
  • Należy pamiętać, iż umowy zlecenia i o dzieło zawierane z własnym pracodawcą bądź też umowy zlecenia zawierane z osobami nigdzie nie zatrudnionymi, obciążone są dodatkowo składkami na ubezpieczenie społeczne, które jest zobowiązany odprowadzać Zamawiający/Zleceniodawca - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W tej sytuacji kwota wynagrodzenia, widniejąca we wniosku, w umowie zostanie pomniejszona o kwotę zabezpieczającą składki ZUS - pracodawcy.
  • Wskazane jest zawieranie umów, w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na okres jednego roku.
  • Do wniosku o przygotowanie umowy zlecenia należy dołączyć wypełnione przez Zleceniobiorcę oświadczenie do celów ubezpieczeniowych. Wszystkie punkty tego oświadczenia muszą być odpowiednio wypełnione.
  • Wykonawca czy Zleceniobiorca powinien przedłożyć rachunek po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, chyba że w umowie strony ustalą wypłatę wynagrodzenia częściami - wówczas w rachunku należy wskazać, przy uwzględnieniu zasad wynagradzania ustalonych w umowie, za którą część zlecenia czy dzieła należy wypłacić wynagrodzenie. Wykonanie dzieła/zlecenia powinno być potwierdzone na rachunku przez kierownika projektu/tematu badawczego, z którego pracy ma być sfinansowane wynagrodzenie. Wykonanie dzieła/zlecenia przez kierownika projektu potwierdza na rachunku Prorektor ds. Nauki.
  • Środki przekazane na realizację prac statutowych bądź też własnych nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia, z wyjątkiem wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło za wykonanie tłumaczenia*) lub opracowania statystycznego. Do rachunku za wykonanie opracowania statystycznego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć to opracowanie w formie elektronicznej lub papierowej.

Zasady finansowania tłumaczeń specjalistycznych ze środków na naukę
w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  • Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski - 60 złotych brutto za stronę,
  • Tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski - 50 złotych brutto za stronę,
  • Korekta tłumaczenia pisemnego w języku angielskim – 30 złotych brutto za stronę.

Strona obliczeniowa wynosi 1600 znaków bez spacji. Wraz z przedłożonym rachunkiem do umowy o dzieło na tłumaczenie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej wersji elektronicznej przetłumaczonej pracy (na płycie CD-ROM) w celu dokładnego ustalenia liczby stron.

Wniosek o przygotowanie umowy o dzieło/zlecenia
Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych
Rachunek do umowy o dzieło
Rachunek do umowy zlecenia